View View
Menu
WORK AGENCY SERVICES ARCHIVE INSIGHTS CONTACT

hello@brandium.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds de Brandium Agency, met KVK ondernemingsnummer 78229987, en anderzijds de opdrachtgever of de klant van Brandium (“Opdrachtgever”) en zijn van toepassing op elk aanbod van Brandium of elke overeenkomst tussen Brandium en Opdrachtgever die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de diensten die Brandium voor de Opdrachtgever levert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merkstrategische diensten, merkdefinitie diensten, merkdesign diensten (o.a. webdesign en hosting), digitale branding diensten, diensten in het kader van merkcontent creatie en levering van externe diensten (b.v. drukwerk, copywriting, interieur) (“Diensten”). De bepalingen van de offerte samen met deze algemene voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst vormen samen de overeenkomst met de Opdrachtgever (“Overeenkomst”). De Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de offerte door de Opdrachtgever of door de aanvang van de uitvoering van Diensten door Brandium indien er geen schriftelijke bevestiging van de offerte bestaat.


1.2. De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. Commerciële documenten en aanbiedingen van Brandium scheppen bijgevolg geen verbintenissen in hoofde van Brandium.


1.3. De Overeenkomst heeft tevens voorrang op de algemene en andere voorwaarden van de Opdrachtgever, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Brandium.

2. UITVOERING VAN DIENSTEN

2.1. ALGEMEEN

2.1.1. Brandium handelt naar best vermogen bij het verstrekken en uitvoeren van Diensten. Alle handelingen van de Brandium worden als middelenverbintenissen beschouwd.


2.1.2. Indien er termijnen worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Brandium geen resultaatsverbintenis. Het overschrijden van deze termijnen door Brandium kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot beëindiging van de Overeenkomst. In geval van ‘geen productie’ van diensten door Brandium worden de eventueel door de Opdrachtgever betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

2.1.3. Alle door de Opdrachtgever bestelde wijzigingen en/of meerwerken, o.m. m.b.t. de door Brandium in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website of webshop of m.b.t. de reeds bestaande en/of door een derde ontwikkelde website of webshop van de Opdrachtgever waarop de Overeenkomst betrekking heeft (hierna: de “Website”), vereisen het voorafgaande akkoord van zowel de Opdrachtgever als Brandium en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet-geprotesteerde uitvoering ervan door Brandium. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat elke tussenkomst door Brandium voor wijzingen, meerwerken, onderhoud en/of reparatie in het kader van de Overeenkomst tot gevolg kan hebben dat de Website en/of de gegevens op of verbonden aan de Website tijdens de duur van deze tussenkomsten niet beschikbaar of onbruikbaar kunnen zijn, zonder dat Brandium hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

2.1.4. Elke annulering van Diensten (“Annulering”) door de Opdrachtgever moet schriftelijk binnen 7 werkdagen na datum van totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 1 gebeuren en door Brandium worden aanvaard. In geval van Annulering is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 60% van de waarde van de offerte verschuldigd.

2.1.5. Elke gedeeltelijke annulering of stopzetting van diensten gedurende het traject, door de Opdrachtgever, moet binnen 14 dagen voor start van het project schriftelijk gebeuren aan business@brandium.nl en door Brandium worden aanvaard. In geval van gedeeltelijke annulatie is de Opdrachtgever de reeds gepresteerde en in de planning gealloceerde uren, aan de op dat moment actuele tarieven, verschuldigd.

2.1.6. Ingevalvantijdelijkeschorsingvandeactiviteitenofhetonholdzettenvaneendeelvandeopdracht,doorde opdrachtgever, staat het Brandium vrij om de resterende deel van de opdracht te annuleren. In geval de opdracht langer dan 6 maanden, na ondertekening van de bestelbon, on hold staat, staat het Brandium vrij om een nieuwe offerte op te maken op basis van de op dat moment geldende tarieven.

2.1.7. De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke documentatie en inlichtingen aan Brandium te bezorgen, alsook de nodige toestemmingen te hebben verkregen, teneinde Brandium toe te laten haar Diensten correct en tijdig uit te voeren. Als informatieverstrekker staat enkel de Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies, informatie en mededelingen. Brandium is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van verkeerde, onnauwkeurige of gebrekige informatie verstrekt door de Opdrachtgever voor de uitvoering van Diensten, dan wel het gebrek aan toestemmingen.

2.1.8. Tot de Diensten van Brandium behoort niet het voeren van onderzoek naar het bestaan van, de bescherming door en/of de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, tekening -of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten en portretrechten van derden, softwarebescherming, databankrechten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsrechten.

2.1.9. Brandium behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van (een deel van) bepaalde Diensten een beroep te doen op onderaannemers, freelancers en/of externe leveranciers (bijvoorbeeld een drukker of (web)hosting provider, merkenregistratie), zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

2.1.10. Brandium behoudt zich eveneens het recht voor om in verband met service, verbetering, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Brandium, de toegang tot de (de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dit naar de mening van Brandium nodig is, zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

2.2. WEBSITES

2.2.1. Onverminderd artikel 6 van deze algemene voorwaarden, behoudt Brandium de(materiële) eigendom van de door haar ontwikkelde Website tot op het ogenblik dat Brandium integrale betaling door de Opdrachtgever heeft ontvangen en het project volledig is afgerond. Niettemin, en onverminderd artikel 2.2.2, zullen alle risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de Website integraal gedragen worden door de Opdrachtgever vanaf de (op)levering. Tot zolang de Opdrachtgever de Website en de uitvoering van de Diensten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Opdrachtgever verboden eender welke daad van beschikking te stellen m.b.t. de Website, met inbegrip van verkoop, ruil, schenking, lening of inpandgeving.

2.2.2. Bij het einde van de implementatie of vanaf de (op)levering van de Website is de Opdrachtgever gehouden (samen met Brandium) de Website te testen en controleren op gebreken of niet-conformiteit gedurende een periode van 2 weken. Indien tijdens deze testperiode blijkt dat de Website gebreken bevat, zal de Opdrachtgever deze uiterlijk op de laatste dag van voormelde testperiode schriftelijk meedelen aan Brandium. Brandium zal de binnen de testperiode opgeworpen gebreken naar best vermogen trachten herstellen. Brandium heeft hierbij het recht om tijdelijke oplossingen aan te brengen. De Website zal tussen de Opdrachtgever en Brandium gelden als definitief aanvaard op de eerste dag na voormelde testperiode.

2.2.3. Eventuele klachten m.b.t. gebreken of niet-conformiteit van de Website schorten de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst niet op.

2.2.4. De bepalingen van huidig artikel 4 gelden enkel voor (de onderdelen van) de Website die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst. Brandium is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) (i) producten, software en/of diensten van derden en/of (ii) door derden verrichte wijzigingen, herzieningen of uitbreidingen van of met betrekking tot de Website.

2.2.5. Enkel de Opdrachtgever is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de Website maakt en/of de doeleinden waarvoor hij de Website gebruikt.

2.3. TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD

Voor diensten van technische ondersteuning en onderhoud, w.o. content management, aanpassingen aan bestaande content, invoegen van nieuwe content, doorvoeren van updates en upgrades aan de Website, beveiligen van de Website en/of het maken van back-ups m.b.t. de Website, kan de Opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst afsluiten met Brandium.

2.4. HOSTING

2.4.1. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Brandium voor de hostingdiensten verbonden aan de Website, waarvoor de Opdrachtgever desgevallend een afzonderlijke overeenkomst afsluit met Brandium, beroep doet op een externe dienstverlener of onderaannemer (hosting provider) en met deze laatste een Service Level Agreement (SLA) heeft gesloten waarin de voorwaarden m.b.t. de hostingdiensten zijn opgenomen. De Opdrachtgever kan te allen tijde een kopie opvragen van de actuele versie van deze SLA.

2.4.2. Onverminderd artikelen 5 en 7 van deze algemene voorwaarden en de (bepalingen van de) in 2.4.1 vermelde SLA, is Brandium voor wat betreft de hostingdiensten niet aansprakelijk voor verlies of lekken van verzonden of opgeslagen gegevens of informatie als gevolg van fouten van Opdrachtgever.

 

2.5. DOMEINNAMEN

2.5.1. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Brandium voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen samenwerkt met (erkende) registrars. De registratie en vernieuwing van domeinnamen is onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in de reglementen en algemene voorwaarden van de verschillende instanties die toezicht houden op en verantwoordelijk zijn voor het toepasselijke domeinnamensysteem.

2.5.2. Voor registraties in het .nl domein is DNS Nederland vzw verantwoordelijk. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden de toepassing ervan te aanvaarden.

2.5.3. Brandium is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het (al dan niet te kwader trouw) registreren van domeinnamen door derden of het op verzoek van de Opdrachtgever registreren van domeinnamen die inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden.

3. VERGOEDING, FACTURATIE EN BETALING

3.1. De Diensten worden afgerekend zoals bepaald in de Overeenkomst en onafhankelijk van de werkzaamheden van derden. Brandium heeft tevens het recht om voor de aanvang of tijdens de Diensten een provisie aan te rekenen op de kosten en vergoedingen.

3.2. Voorschotfacturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen en alle andere facturen zijn volledig betaalbaar binnen 30 dagen na de uitgiftedatum van de factuur. Een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 35% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van €250. Brandium is daarnaast gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (“herinneringskosten”) aan te rekenen. Huidig artikel geldt onverminderd het recht van Brandium een hogere (schade)vergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

3.3. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens Opdrachtgever opeisbaar. De Opdrachtgever is niet gerechtigd facturen van Brandium te compenseren met eigen facturen.

4. CONTRACTUELE TEKORTKOMINGEN

4.1. In geval van niet-nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn contractuele verbintenissen, waaronder haar betalingsverplichtingen, zal Brandium Opdrachtgever per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien Opdrachtgever na tien (10) dagen na datum van voormelde ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft zijn contractuele verbintenissen na te komen, heeft Brandium het recht om: (i) Elke verdere prestatie onder de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever zijn contractuele verbintenissen zal hebben nagekomen. Dit betekent onder meer dat Brandium de toegang tot de website kan opschorten (met de eventuele onmogelijkheid voor Opdrachtgever om nog elektronische werkzaamheden te verrichten en met de blokkering van de toegang tot de website en/of de gegevens ervan tot gevolg), geen nieuwe back-up van de data van Opdrachtgever dient te maken en de eventueel gemaakte back- ups onbeschikbaar zal maken. 

Brandium zal de klant schriftelijk in kennis stellen van deze beslissing. In voorkomend geval is Brandium op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden (in het bijzonder doch niet beperkt tot verlies van (persoons)gegevens, onmogelijkheid voor Opdrachtgever toegang te verkrijgen tot zijn elektronische documenten, eventueel verlies aan bedrijfswinst etc.); of (ii) De Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de Opdrachtgever. In dat geval heeft Brandium recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant, forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten.

4.2. In zoverre de Opdrachtgever in gebreke blijft om één of meer openstaande facturen ten aanzien van Brandium (geheel of gedeeltelijk) te voldoen of haar andere verbintenissen na te komen, heeft Brandium het recht de uitvoering van haar Overeenkomsten (bijvoorbeeld de toegang tot de website) met de Opdrachtgever op te schorten tot wanneer alle openstaande facturen integraal worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten (in welk geval Opdrachtgever tevens aan Brandium een vergoeding verschuldigd zal zijn van € 250 (excl. btw) voor reactivering van de Diensten) dan wel de Overeenkomst conform artikel 9 te beëindigen, ongeacht of de openstaande factuur al dan niet betrekking heeft op die Overeenkomst waarvoor de Diensten worden uitgevoerd. In voorkomend geval is Brandium op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever of haar klanten zouden lijden ten gevolge van voormelde opschorting of beëindiging. In geval van beëindiging van de Overeenkomst in voormelde zin heeft Brandium recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van Opdrachtgever, forfaitair begroot op 25% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar nog niet uitgevoerde Diensten.

5. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Klachten betreffende de Diensten of (protest van) facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Brandium via het e-mailadres business@brandium.nl te worden gemeld (in geval van protest van facturen dient Opdrachtgever tevens de reden(en) van protest te vermelden). Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan Brandium niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en worden de facturen geacht te zijn aanvaard. In elk geval, verjaart iedere vordering ten aanzien van Brandium met betrekking tot Diensten na één jaar na ontvangst van de factuur voor de geleverde Diensten.

5.2. Brandium is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van haar bewezen eigen zware fout, bedrog of opzet bij de uitvoering van de Diensten. In geen geval is Brandium aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade waaronder onder meer tijdverlies, verlies van klanten, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill, schade aan materiaal of software van derden, dataverlies, inbreuken op beveiliging en verspreiding van vertrouwelijke gegevens – deze laatste twee echter onder voorbehoud van bepalingen inzake aansprakelijkheid in de GDPR – of enige andere vorm van economische schade.

5.3. De Opdrachtgever verbindt er zich toe Brandium integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten) kosten te vrijwaren voor elke vordering of aanspraak van een derde die voortvloeit uit, of verband houdt met, deze Overeenkomst en de Diensten door Brandium voor de Opdrachtgever uitgevoerd.

5.4. Brandium is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade, die zou voortvloeien uit: (i) eventuele storingen, fouten, onderbrekingen, virussen of gebreken in of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de (computer)systemen van Opdrachtgever; (ii) (de inhoud van) de (persoons)gegevens of informatie die via de Diensten worden bewaard of uitgewisseld, onverminderd de geldende privacyregelgeving (en artikel 6 hieronder) en de tussen partijen afgesloten verwerkersovereenkomst; en (iii) onderbrekingen in de Diensten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, server of internet malfuncties of overmacht. Desgevallend wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat Brandium enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

5.5. Indien er sprake is van technische problemen, is Brandium gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen) van haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken en /of andere maatregelen te nemen indien dit naar mening van Brandium nodig is, zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen en zonder dat Brandium enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

5.6. Brandium kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, die zou voortvloeien uit (zelfs zware of opzettelijke) fouten of tekortkomingen van aangestelden van Brandium of van onderaannemers, freelancers of derde leveranciers waarop zij een beroep doet voor de uitvoering van (een deel) van de Diensten of die zou voortvloeien uit fouten, storingen of gebreken in de (computer)systemen van haar aangestelden, onderaannemers, freelancers of externe leveranciers. Brandium kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor vorderingen ingesteld door derden tegen de Opdrachtgever naar aanleiding van een merkenregistratie die zij laat uitvoeren door een gemachtigde.

5.7. Onder alle omstandigheden dient Opdrachtgever na de vaststelling van eventuele schade Brandium onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen, bij ontstentenis waarvan hij geacht zal worden afstand te doen van elk (vorderings) recht lastens Brandium. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten zodat Brandium adequaat kan reageren. Alleszins verliest Opdrachtgever elk (vorderings)recht lastens Brandium indien hij heeft nagelaten om (i) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, (ii) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (iii) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan Brandium te bezorgen.

5.8. De aansprakelijkheid van Brandium is in alle gevallen beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) de dekking verleend door de BA verzekeraar van Brandium; (ii) het bedrag dat overeenstemt met het laagste bedrag van de vergoedingen die door Brandium in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de uitvoering van Diensten of (iii) het bedrag vermeld in de offerte voor de Diensten die aanleiding zouden geven tot de aansprakelijkheid.

5.9. Opdrachtgever zal Brandium integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of de Diensten door Brandium geleverd.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten op creaties of werken (waaronder, maar niet beperkt tot tekens, logo’s, branding, marketingmateriaal, websites, applicaties, software, tekst(en), video’s, foto’s of enige andere content of informatie) die Brandium heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot de exclusieve eigendom van Brandium of haar licentiegevers.

6.2. Brandium is te allen tijde gerechtigd om Diensten te signeren en/of haar (handels- en/of merk)naam, logo of merkteken daarop te vermelden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Brandium te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

6.3. Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is eventuele software en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart via de Diensten, te gebruiken en/of te bewaren (bijvoorbeeld als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Brandium voor de uitvoering van Diensten gebruik maakt of kan maken van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden.

6.4. Onverminderd artikel 6.1 hierboven en onder voorbehoud van integrale betaling door Opdrachtgever van alle facturen van Brandium, verleent deze laatste aan Opdrachtgever, die aanvaardt, een exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om van de creaties die door Brandium werden ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Brandium, gebruik te maken in het kader van zijn economische activiteiten.

6.5. De licentie vermeld in artikel 6.1 geldt uitsluitend voor gebruik van de betreffende creatie(s) door de Opdrachtgever zelf en, indien er in het kader van een Dienst meerdere ontwerpen worden tot stand gebracht door Brandium, enkel voor het door de Opdrachtgever gekozen ontwerp.

7. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1. Op de verwerking van persoonsgegevens door Brandium in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten is de geldende privacyregelgeving van toepassing. In de zin van voormelde privacyregelgeving is Opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke en derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Brandium is enkel verwerker in de zin van voormelde privacyregelgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van Opdrachtgever.

7.2. Opdrachtgever en Brandium verklaren de privacyregelgeving na te leven. Opdrachtgever zal Brandium integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden in dit verband.

 

7.3. Opdrachtgever, als verwerkingsverantwoordelijke, en Brandium, als verwerker, zullen in ieder geval een verwerkers-overeenkomst afsluiten i.d.z.v. artikel 28 van de Verordening (EU) 2016/679 (“GDPR”) die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten en als bijlage bij de Overeenkomst wordt gevoegd (“Verwerkersovereenkomst”).

8. MARKETING
De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Brandium (de naam, (merk)teken/logo en/of marketingmateriaal van) Opdrachtgever, alsook de Diensten die Brandium voor de Opdrachtgever heeft geleverd, mag vermelden en gebruiken voor haar eigen marketingdoeleinden.

 

9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
9.1. De Overeenkomst kan steeds zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang worden beëindigd, mits het project nog niet van start is gegaan: (i) bij gezamenlijk akkoord van beide partijen; en (ii) in gevolge van een ernstige wanprestatie van Opdrachtgever. Het gebrek aan (tijdige) betaling conform artikel 2.2 wordt in het kader van dit artikel als een ernstige wanprestatie beschouwd.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

10.1. De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Nederlands Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Den Haag